Patiëntenrechten

Waar kan je naartoe indien je vragen of klachten hebt?

Als je verwachtingen niet beantwoord worden of als je ontevreden bent, kan je dit bespreken met je hulpverlener.
Indien dit gesprek niet het gewenste resultaat oplevert of voor jou niet mogelijk is, voorziet het CGG Brussel in 3 klachtmogelijkheden:
*Contact opnemen met de leidinggevende van de deelwerking waar je in behandeling bent.
*Contact opnemen met de directie van CGG Brussel.
*Beroep doen op een externe en onafhankelijke klachtenbemiddelaar.
CGG Brussel heeft een overeenkomst ter bemiddeling met de externe ombudspersoon van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Gebied Brussel-Hoofdstad, Handelskaai, 7 1000 Brussel. Op dit moment is de ombudspersoon Niki Vervaeke . Je kan haar telefonisch bereiken op het gratis nummer 0800 32 036 (=Nederlandstalig) en haar GSM-nummer 0471/68 23 85 of via e-mail: n.v@mediatio.be

Meer informatie i.v.m. patiëntenrechten en de functie van de ombudsdienst kan je vinden op:www.patientrights.be.

Voor de folder van CGG Brussel, klik hier

Voor de algemene folder, klik hier.

Wat houdt het beroepsgeheim in het CGG Brussel in?

Je therapeut(en) maken deel uit van een team. Dit team overlegt wekelijks. Op dit overleg worden het intakegesprek, het behandelingsvoorstel, de evolutie en de eventuele knelpunten van de begeleiding of van het behandelingsproces besproken. Het individuele beroepsgeheim wordt hierdoor een gedeeld beroepsgeheim van het team. Indien je hier vragen over hebt, kan je dit altijd bespreken met je therapeut. Wanneer overleg nodig is met hulpverleners of met medewerkers van een andere dienst, zal altijd eerst je toelating gevraagd worden.

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese GDPR-wetgeving van kracht. General Data Protection Regulation gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Wij nemen de nieuwe Europese privacywetgeving ter harte.

In België is het bewaren van patiëntgegevens reeds langer streng gereglementeerd.  Bij CGG Brussel staan er al werkwijzen en procedures op punt die de gegevensbescherming garanderen.  Al onze medewerkers gaan met de grootste zorg om met de hen toevertrouwde persoonsgegevens en behandelen deze strikt vertrouwelijk.

CGG Brussel onderzoekt samen met andere CGG’s de noodzaak van bijkomende maatregelen in het kader van deze nieuwe wetgeving.

Wat houdt het behandelplan in?

De nodige informatie betreffende de diagnose, de aard van de behandeling, de evolutie en de afronding worden bijgehouden in een behandelplan dat deel uitmaakt van je dossier. De therapeut zal bij het opstarten van een behandeling het behandelplan met jou bespreken. Heb je vragen over je behandeling en/of wens je bijkomende verduidelijking, dan kan je je therapeut hierover aanspreken.

Wat betekent een CGG dossier?

Van elke patiënt leggen we een dossier aan waarin we, naast enkele persoonlijke gegevens, het behandelingsplan, de evolutie en het einde van de behandeling of de begeleiding kort beschrijven. In je dossier bewaren we ook de rapporten die ons, met jouw akkoord, door je vroegere hulpverleners eventueel zijn bezorgd. Dit dossier is een wettelijke verplichting en wordt bijgehouden met de nodige discretie en slotvast opgeborgen. Bepaalde gegevens worden opgenomen in een beveiligd en geautomatiseerd bestand binnen CGG Brussel. Een aantal anoniem gemaakte gegevens worden verplicht opgevraagd door de overheid in het kader van het gezondheidsbeleid.

Je kan inzage vragen van je dossier. Je therapeut zal dan samen met jou de inhoud van je dossier doornemen en bespreken. Op schriftelijk verzoek kan je (of een door jou aangeduide vertrouwenspersoon) binnen de 14 dagen tegen een kleine administratieve vergoeding, een afschrift bekomen van dit dossier. Informatie die door derden aan je dossier werd toegevoegd, is niet op te vragen.

Wat gebeurt er met verslagen en attesten van het CGG Brussel?

Niet alle door jou gevraagde attesten of verslagen zullen worden opgemaakt. De therapeut zal met jou bespreken waarom hij dit al of niet kan doen. Als rapporten, verslagen of attesten worden gemaakt voor derden zal dit slechts gebeuren met je uitdrukkelijk akkoord. Voor opgelegde behandelingen en gevaarsituaties gelden andere regels.

Welke zijn de rechten van een minderjarige en zijn/haar ouders als je hulp zoekt in een CGG ?

Dossier Rechten Minderjarige_ versie kinderen

Dossier Rechten Minderjarige_versie ouders

Een vertrouwenspersoon kiezen

Voor meer informatie over de vertrouwenspersoon: klik hier.

 

In de kijker

Meer in de kijker