Patiëntenrechten

Waar kan je naartoe indien je vragen of klachten hebt?

Als je verwachtingen niet beantwoord worden of als je ontevreden bent, kan je dit bespreken met je hulpverlener.
Indien dit gesprek niet het gewenste resultaat oplevert of voor jou niet mogelijk is, voorziet het CGG Brussel in 3 klachtmogelijkheden:
*Contact opnemen met de leidinggevende van de deelwerking waar je in behandeling bent.
*Contact opnemen met de directie van CGG Brussel.
*Beroep doen op een externe en onafhankelijke klachtenbemiddelaar.
CGG Brussel heeft een overeenkomst ter bemiddeling met de externe ombudspersoon van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Gebied Brussel-Hoofdstad, Handelskaai, 7 1000 Brussel. Op dit moment is de ombudspersoon Niki Vervaeke . Je kan haar telefonisch bereiken op het gratis nummer 0800 32 036 (=Nederlandstalig) en haar GSM-nummer 0471/68 23 85 of via e-mail: n.v@mediatio.be

Meer informatie i.v.m. patiëntenrechten en de functie van de ombudsdienst kan je vinden op:www.patientrights.be.

Voor de folder van CGG Brussel, klik hier

Voor de algemene folder, klik hier.

Wat houdt het beroepsgeheim in het CGG Brussel in?

Je therapeut(en) maken deel uit van een team. Dit team overlegt wekelijks. Op dit overleg worden het intakegesprek, het behandelingsvoorstel, de evolutie en de eventuele knelpunten van de begeleiding of van het behandelingsproces besproken. Het individuele beroepsgeheim wordt hierdoor een gedeeld beroepsgeheim van het team. Indien je hier vragen over hebt, kan je dit altijd bespreken met je therapeut. Wanneer overleg nodig is met hulpverleners of met medewerkers van een andere dienst, zal altijd eerst je toelating gevraagd worden.

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese GDPR-wetgeving van kracht. General Data Protection Regulation gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Wij nemen de nieuwe Europese privacywetgeving ter harte.

In België is het bewaren van patiëntgegevens reeds langer streng gereglementeerd.  Bij CGG Brussel staan er al werkwijzen en procedures op punt die de gegevensbescherming garanderen.  Al onze medewerkers gaan met de grootste zorg om met de hen toevertrouwde persoonsgegevens en behandelen deze strikt vertrouwelijk.

CGG Brussel onderzoekt samen met andere CGG’s de noodzaak van bijkomende maatregelen in het kader van deze nieuwe wetgeving.

Wat houdt het behandelplan in?

De nodige informatie betreffende de diagnose, de aard van de behandeling, de evolutie en de afronding worden bijgehouden in een behandelplan dat deel uitmaakt van je dossier. De therapeut zal bij het opstarten van een behandeling het behandelplan met jou bespreken. Heb je vragen over je behandeling en/of wens je bijkomende verduidelijking, dan kan je je therapeut hierover aanspreken.

Wat betekent een CGG dossier?

Van elke patiënt leggen we een dossier aan waarin we, naast enkele persoonlijke gegevens, het behandelingsplan, de evolutie en het einde van de behandeling of de begeleiding kort beschrijven. In je dossier bewaren we ook de rapporten die ons, met jouw akkoord, door je vroegere hulpverleners eventueel zijn bezorgd. Dit dossier is een wettelijke verplichting en wordt bijgehouden met de nodige discretie en slotvast opgeborgen. Bepaalde gegevens worden opgenomen in een beveiligd en geautomatiseerd bestand binnen CGG Brussel. Een aantal anoniem gemaakte gegevens worden verplicht opgevraagd door de overheid in het kader van het gezondheidsbeleid.

Je kan inzage vragen van je dossier. Je therapeut zal dan samen met jou de inhoud van je dossier doornemen en bespreken. Op schriftelijk verzoek kan je (of een door jou aangeduide vertrouwenspersoon) binnen de 14 dagen tegen een kleine administratieve vergoeding, een afschrift bekomen van dit dossier. Informatie die door derden aan je dossier werd toegevoegd, is niet op te vragen.

GDPR

Privacyreglement voor patiënten van CGG Brussel vzw

1.Waarom een privacyreglement?

CCG Brussel vzw hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar patiënten en hun naasten.

Dit privacyreglement omschrijft welke persoonlijke gegevens CGG Brussel van haar patiënten verzamelt, waarom CGG Brussel deze gegevens verzamelt, hoe CGG Brussel omgaat met deze gegevens en deze gegevens verwerkt en welke rechten en plichten patiënten hierbij hebben.

Dit reglement werd opgesteld in overeenstemming met:

-de privacywet in België (de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens)

-Europese privacywet (= GDPR of General Data Protection Regulation of AGV of Algemene verordening Gegevensbescherming, in voege vanaf 25 mei 2018)

2.Welke begrippen komen in de tekst voor?

Persoonsgegevens: Informatie waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden.  Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een identificatienummer (vb. rijksregisternummer), locatiegegevens, een online identificator (vb. een IP-adres) of andere elementen die kenmerkend zijn voor de persoon (zoals fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale kenmerken).  Persoonsgegevens kunnen over de fysieke of psychische gezondheid gaan.  Gegevens kunnen geanonimiseerd worden, zodat de persoon niet meer geïdentificeerd kan worden.  Gegevens kunnen gepseudonimiseerd en apart bewaard worden, zodat de persoon enkel nog geïdentificeerd kan worden mits aanvullende gegevens aan elkaar te koppelen.

Verwerking: Elke bewerking op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, ordenen, opslaan, wijzigen, opvragen, inkijken, verspreiden, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke: Een persoon of organisatie die het doel en de wijze van de verwerking van persoonsgegevens vastlegt.

Bewerker: Een persoon die onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke gegevens verwerkt.

Verwerker: Een persoon of organisatie die gegevens verwerkt voor de verwerkingsverantwoordelijke en die niet onder diens gezag staat.

Ontvanger: Een persoon of organisatie aan wie persoonsgegevens worden bezorgd.

Patiënt: Een persoon die in behandeling is.  Toestemming van de patiënt betekent dat de patiënt expliciet en duidelijk akkoord gaat dat de organisatie zijn of haar persoonsgegevens verwerkt.

3.Welke gegevens verzamelt CGG Brussel over patiënten? 

CGG Brussel vzw is verwerkingsverantwoordelijke en verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van patiënten om kwaliteitsvolle zorg te kunnen aanbieden.

Bij de opstart en in de loop van de behandeling worden volgende persoonsgegevens verzameld:

-identificatiegegevens (o.a. rijksregisternummer)

-administratieve gegevens (o.a. lidmaatschap ziekenfonds)

-demografische gegevens (o.a. leeftijd, geslacht, taal,…)

-sociale gegevens (o.a. burgerlijke stand), gegevens over je gezin, familie en andere naasten, gegevens over je opleiding en vorming, gerechtelijke gegevens, e.a. indien relevant voor de behandeling

-gegevens over je gezondheid en leefgewoonten, medische gegevens, psychiatrische gegevens

  1. Waarom worden deze gegevens door CGG Brussel verzameld?

CGG Brussel heeft de wettelijke verplichting om een medisch dossier bij te houden van de patiënt.

Deze verplichtingen werden vastgelegd in volgende wetgeving:

-het Decreet Geestelijke Gezondheidszorg (18 mei 1999)

-de Wet op de Patiënten Rechten (22 augustus 2002)

-GDPR (25 mei 2018, artikel 6 en 9)

Naast kwaliteitsvolle zorg verlenen (o.a. het bieden van zorgcontinuïteit) worden persoonlijke gegevens verwerkt omwille van verplichtingen op gebied van administratie (financiële aspecten) en registratie (wettelijke verplichting door de overheid in het kader van gezondheidsbeleid).

Vragen of klachten die gemeld worden aan de hulpverlener, de leidinggevende of de directie worden in een register bijgehouden door CGG Brussel.  Dit register wordt bewaard door de directie.  Zo kan elke klacht goed opgevolgd worden.

  1. Hoe worden deze gegevens verzameld, bewaard en verwerkt?

Het medische dossier is een multidisciplinair dossier en vormt een geheel van alle gegevens over de patiënt.  Het bevat persoonlijke gegevens, het behandelplan en gegevens over het verloop van de behandeling.  Persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim.

Persoonsgegevens worden verzameld en bewaard bij aanmelding door het onthaal, bij intake en in de loop van de behandeling door de betrokken behandelaars van het team.  Het team kan in functie van kwaliteit van zorg en zorgcontinuïteit dossiers onderling bespreken en raadplegen.  Het team is verantwoordelijk voor deze medische dossiers.   Deze dossiers worden samengesteld onder leiding van een psychiater.

Gegevens worden bewaard in een papieren dossier.  Bepaalde gegevens worden opgeslagen in een elektronisch patiënten dossier, een beveiligd en geautomatiseerd bestand waarbij elk team binnen CGG Brussel toegang heeft tot de dossiers waarbij het team betrokken is.

  1. Worden deze gegevens gedeeld met anderen?

Het beroepsgeheim regelt het delen van informatie met anderen.  CGG Brussel beschikt over een deontologische code, waarin het beroepsgeheim gedetailleerd beschreven is.  Alle onthaalmedewerkers en hulpverleners zijn gebonden aan deze deontologische code.  Mits expliciete en duidelijke toestemming van de patiënt kunnen onder welbepaalde voorwaarden omschreven in de deontologische code gegevens gedeeld worden met derden.

In het kader van een vraag of een klacht die gemeld worden aan de hulpverlener, de leidinggevende of de directie wordt noodzakelijke informatie betreffende de klacht gedeeld met de betrokken hulpverleners, de leidinggevenden en de directie, dit in het kader van een goede zorg voor de patiënt en een goede afhandeling van de vraag of klacht.

In het kader van terugbetaling van medische kosten deelt CGG Brussel binnen het wettelijk kader de noodzakelijke gegevens met organisaties zoals het ziekenfonds.  Medewerkers betrokken bij deze verwerkingsactiviteiten hebben beperkt toegang tot de noodzakelijke gegevens nodig om de activiteiten te kunnen uitvoeren.

Een aantal gegevens worden gepseudonimiseerd en bezorgd aan de overheid in het kader van gezondheidsbeleid.  Hiervoor is een wettelijk kader voorzien.

  1. Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

-Medische dossiers worden gedurende de wettelijke termijn van 30 jaar bewaard.

-Facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard.

-Gegevens inzake vragen of klachten worden minstens 1 jaar bewaard en/of zolang de vraag of klacht lopende is.

  1. Kan ik mijn persoonsgegevens inkijken, wijzigen of schrappen?

Patiënten hebben recht op inzage en recht op een kopie van de eigen persoonsgegevens die door CGG Brussel bewaard worden.  Patiënten kunnen hiervoor terecht bij de behandelaar, het team en/of de leidinggevende van het team.

Patiënten hebben het recht om de eigen persoonsgegevens te laten aanpassen in het geval van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens.  De verwerking van de gegevens wordt pas opnieuw opgestart na aanpassing van de persoonsgegevens.

In sommige situaties kan er sprake zijn van een wettelijke inperking van dit recht.  CGG Brussel houdt zich bij de toepassing van deze rechten aan de Wet van de Patiënten Rechten en de deontologische code van CGG Brussel.

  1. Beveiligingsprocedures

CGG Brussel treft de nodige maatregelen om persoonsgegevens correct en correct te bewaren en verwerken en om patiënten bestanden te beveiligen.  De toegang tot het elektronisch patiënten dossier is beperkt en afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord, schriftelijke persoonsgegevens worden bewaard achter slot en grendel en informatie wordt afgeschermd door beveiligde verbindingen.

Contactgegevens: directiesecretariaat@cgg-brussel.be of 02/247 61 50

Wat gebeurt er met verslagen en attesten van het CGG Brussel?

Niet alle door jou gevraagde attesten of verslagen zullen worden opgemaakt. De therapeut zal met jou bespreken waarom hij dit al of niet kan doen. Als rapporten, verslagen of attesten worden gemaakt voor derden zal dit slechts gebeuren met je uitdrukkelijk akkoord. Voor opgelegde behandelingen en gevaarsituaties gelden andere regels.

Welke zijn de rechten van een minderjarige en zijn/haar ouders als je hulp zoekt in een CGG ?

Dossier Rechten Minderjarige_ versie kinderen

Dossier Rechten Minderjarige_versie ouders

Een vertrouwenspersoon kiezen

Voor meer informatie over de vertrouwenspersoon: klik hier.

In de kijker

Meer in de kijker