Rails

Wat is Rails?

Verminderde schoolprestaties en mogelijke schooluitsluiting zijn een groot probleem in de Brusselse scholen. Naast de verminderde kansen op de arbeidsmarkt en de moeilijkheden om aansluiting te vinden in de samenleving, is het stopzetten van een schoolloopbaan ook nefast voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het tast hun identiteit als “ leerling/student “ aan. Het afbreken van een schoolloopbaan kan vele verschillende oorzaken hebben en het problematisch gedrag dat aan de basis ligt, heeft vele gezichten. We vinden het belangrijk om betekenis te geven aan dit gedrag om vandaar daaruit samen te zoeken welke ondersteuning jongeren en hun context terug op de rails kan zetten.

We willen jongeren, die afhaken op school omwille van diverse psychische problemen, terug op de rails krijgen.
Daarnaast willen we gezinnen en leerkrachten ondersteunen in het omgaan met jongeren die psychisch lijden.
We bieden voor Brusselse scholen wekelijks verschillende dramatherapie groepen aan in samenwerking met ons netwerk van Brusec en Time-out.

Rails voor jongeren zelf

Ben je tussen de 11 en de 20 jaar?

Voel je je niet goed op school?

Klaagt je omgeving over je gedrag, ben je bang?

Word je gepest, pest je ook wel eens?

Ben je liever elders dan op school?

Krijg je een contract en/of wordt er gedreigd met schooluitsluiting?

Zorgen bovenstaande dingen dat je schoolprestaties niet goed zijn of geraak je gedemotiveerd?

FIND YOUR TRACK met ons!

Kaart Rails voor jongeren

Rails voor ouders en jongeren

Voor ouders en jongeren kan er (outreachend, dus op verplaatsing) een individueel aanbod gedaan worden, maar ook een groepsaanbod zoals oudergroepen en dramatherapiegroepen voor jongeren.

Folder dramatherapiegroep no pain, no gain, klik hier

Hoe aanmelden?
Telefonisch : 02/511.06.60 bij Sara Peeters of Sabine Bogaert
Of via rails@cgg-brussel.be

Rails voor Scholen/leerkrachten

* Scholen/leerkrachten handvatten aanreiken om deze moeilijkheden het hoofd te bieden.
* Een netwerk uitbouwen met partners zowel vanuit onderwijs als andere diensten om een volledig aanbod te doen naar deze jongeren en hun context.

Hoe aanmelden?
School en/of CLB meldt aan bij rails
Telefonisch : 02/511.06.60 bij Sara Peeters of Sabine Bogaert
Of via rails@cgg-brussel.be

Kaart Rails voor verwijzers

 ” Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet”

We hebben  ook een pakket uitgewerkt geïnspireerd op het gedachtegoed van ” Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet”
Leerkrachten hebben soms het gevoel dat autoriteit in opvoeding op school nodig is. Maar hoe doe je dit in deze samenleving waar grenzen als maar vager worden, waar kinderen en jongeren zelfstandiger en assertiever zijn en waar straffen niet meer aanvaardt wordt?

En wat als de jongere bijzondere aandacht vraagt omwille van ADHD, gedragsproblemen , moeilijkheden op school? Dan wordt opvoeden nog complexer en is de nood aan verankering nog groter.

Nieuwe autoriteit is een visie ontwikkeld door prof Haim Omer , die leerkrachten en ouders helpt te verankeren en is gebaseerd op 4 pijlers; aanwezigheid, respect voor autonomie, supportersnetwerk en structuur in tijd en ruimte.

In sommige situaties zijn er ernstige escalaties die soms uitmonden in geweld naar leerkrachten of naar mede leerlingen.

De visie rond geweldloos verzet, ontwikkeld door prof Haim Omer geeft heel specifieke handvatten en tools om geweld te stoppen en escalatieprocessen te doorbreken. Naast de 4 pijlers, zoals binnen de Nieuwe Autoriteit, wordt er gebruik gemaakt van heel concrete tools, aankondigingen, herstelbewegingen, sit-ins…

Vanuit deze visie trachten we teams van leerkrachten te ondersteunen en de communicatie tussen school en ouders te herstellen en /of te verstevigen.

Kaart NA/GV

In de kijker

Meer in de kijker