Ouderen

Wie?

Voor ouderen die onderstaande problemen herkennen en/of vertonen:

Behalve de problemen zoals beschreven voor volwassenen, kunnen er volgende specifieke problemen optreden:

 • Omgaan met pijn, lichamelijke aftakeling, verminderde cognitieve vermogens en mobiliteit
 • Rouwverwerking
 • Angst voor naderend levenseinde
 • Psycho-organische stoornissen (geheugenstoornissen, dementie en preseniele syndromen, syndroom van Korsakow ten gevolge van chronisch alcoholisme)

De ouderenwerking richt zich tot de ouderen met psychische of psychiatrische problemen, hun mantelzorgers en betrokken hulpverleners.

Ouderen kunnen voor hulpverlening terecht in alle deelwerkingen. Voor meer informatie klik op contact.

Wat?

De teams beschikken over een uitgebreid hulpaanbod:

 • Indicatiestelling
 • Informatie en advies
 • Diagnostisch onderzoek
 • Individuele therapie (kortdurend / langdurig)
 • Koppeltherapie
 • Gezinstherapie
 • Medisch-psychiatrische behandeling
 • Sociale begeleiding
 • Groepstherapie

Hoe werken we?

Je kan best telefonisch een afspraak vastleggen voor een ‘eerste gesprek’. Dit kan op eigen initiatief of na verwijzing door een andere dienst of de huisarts. Wij proberen om zo snel mogelijk na aanmelding een afspraak voor een eerste gesprek te geven.
Tijdens één of meerdere gesprekken (intakefase) gaat de therapeut dieper in op je hulpvraag om een zo  goed mogelijk zicht  te krijgen op de problemen én de mogelijkheden van jou en je omgeving. Indien nodig wordt, na jouw akkoord, informatie van andere betrokkenen  (o.a.  huisarts, familie, andere hulpverlening,…) opgevraagd om het beeld te vervolledigen. Na een teamoverleg volgt een adviesgesprek, waarin de therapeut uitvoerig toelicht welke vorm van (psychotherapeutische) hulp het meest geschikt lijkt. In dat gesprek kunnen ook alle vragen en bedenkingen omtrent dit voorstel aan bod komen.

Indien  een andere vorm van hulpverlening meer aansluit bij je hulpvraag verwijzen we door naar de meest geschikte dienst of organisatie.
In samenspraak met en mits akkoord van de cliënt kan samengewerkt worden met andere hulpverleningsinstanties zoals: de huisarts, sociale dienst, OCMW, dokter van ziekenhuis waar je werd opgenomen,…

Omwille van het beroepsgeheim wordt geen enkele informatie  doorgegeven aan derden, tenzij je hiertoe zelf uitdrukkelijk toestemming geeft.

Wanneer een hulpverlener de oorsprongstaal van de hulpvrager niet spreekt, kan deze beroep doen op intercultureel bemiddelaars.

Hoeveel kost een consultatie?

Voor de (niet- medische) consultaties wordt een cliëntbijdrage gevraagd.
De tarieven werden opgelegd door de Vlaamse regering en gelden in alle 20 Nederlandstalige centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel.

Consultatie bij een therapeut (psycholoog of maatschappelijk werker):

-Standaardtarief: 11 euro

-Verminderd tarief : 4 euro
Patiënten met een verhoogde tegemoetkoming of OMNIO statuut(RIZIV).
Wie in budgetbegeleiding is bij een OCMW of CAW

-Tarief: 0 euro
Voor asielzoekers, mensen zonder wettig verblijf, gedetineerden, personen aan wie urgente zorg wordt verstrekt en personen in een behartenswaardige situatie.

Het eerste gesprek is gratis indien u verwezen bent door een andere hulpverlener of zorgverstrekker.

Gezinnen, ouder en kind, koppels betalen één maal de financiële bijdrage.

Consultatie bij een psychiater 

Voor consultaties bij een psychiater wordt de derdebetalersregeling toegepast. Dit betekent dat je zelf enkel het remgeld betaalt. Het honorarium wordt, met uitzondering van het wettelijke remgeld, rechtstreeks aan de mutualiteit gefactureerd. Hiervoor is het nodig dat u een kleefstrookje van het ziekenfonds meebrengt bij elk gesprek met de psychiater.

Voor meer informatie over de betalingsregeling kan u terecht op het secretariaat of bij uw hulpverlener

Naast het therapeutisch aanbod van CGG Brussel, heeft ELDER een extra aanbod voor ouderen.

Extra aanbod
Interessante links
Contact

In de kijker

Meer in de kijker