Stage Suïcidepreventie

De Suïcidepreventiewerking van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel (CGG-SP Brussel) zoekt
een gemotiveerde student(e) voor het schooljaar 2021-2022.
Setting
In Vlaanderen overlijden dagelijks 3 mensen door zelfdoding en doen 27 mensen een suïcidepoging. De preventie
van zelfdoding is en blijft dus een belangrijk thema want zelfdoding kán voorkomen worden.
Doorheen de jaren bouwde het CGG Brussel binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een deskundige
suïcidepreventiewerking uit.
We werken samen met intermediairs uit diverse maatschappelijke sectoren: onderwijs, (geestelijke) gezondheid,
welzijn, politie, vrije tijd, jeugdwerk, … Via vorming, coaching, overleg en advies helpen we organisaties om een
diepgaande, langdurige en samenhangende preventiewerking uit te bouwen.

 • Deskundigheidsbevordering: In onze praktijkgerichte vormingen leren hulpverleners o.m. de signalen van
  suïcidaliteit herkennen en suïcidaliteit bespreekbaar maken. Het suïcidepreventieteam van Brussel biedt
  zowel open vormingen als vormingen op maat aan.
 • Suïcidepreventiebeleid: Geconfronteerd worden met suïcidaal gedrag kan heel ingrijpend zijn en er rijzen
  vaak veel vragen die snel beantwoord moeten worden. Een uitgeschreven draaiboek biedt hierin houvast.
  Vanuit de suïcidepreventiewerking bieden wij ondersteuning in dit ontwikkelings- en
  implementatieproces.
 • Consult en advies: Onze suïcidepreventiewerkers kunnen aangesproken worden voor consult en advies
  omtrent suïcidepreventie, goede zorg voor suïcidale personen en/of postventie. Verder kunnen ze jou op
  de hoogte houden rond actuele tendensen op het vlak van suïcidepreventie.
  Functieomschrijving
 • Deskundigheidsbevordering d.m.v. diverse vormingen aan intermediairen uit verschillende settings.
 • Uitwerken van een suïcidepreventiebeleid op maat van verschillende organisaties in diverse sectoren.
 • Consult – en advies aanbieden aan intermediairen en organisaties.
 • Samenwerken met uiteenlopende organisaties uit het Brusselse zorglandschap.
 • Meewerken aan het ontwikkelen van preventieprojecten omtrent suïcidaliteit, zowel binnen als buiten
  onze organisatie.
 • Proactief inspelen op lacunes in de zorg voor en begeleiding van suïcidale personen.
 • Meedraaien in de basiswerking van onze organisatie door o.a. deel te nemen aan teamvergaderingen,
  cliëntbesprekingen en interne of externe werkgroepen.
 • Deelnemen aan interne, lokale, regionale en supra-regionale overlegstructuren.
 • Op de hoogte blijven van recente wetenschappelijke theorieën en onderzoeksresultaten.
 • Geïnformeerd zijn over het preventie- en hulpverleningsaanbod binnen de eigen organisatie en in de ruime
  regio.
  Stage bij CGG-SP Brussel
  Profiel
 • Bachelor in het maatschappelijk werk
 • Bachelor in het sociaal werk
 • Bachelor in de toegepaste psychologie
 • Bachelor of master in de psychologie
 • Bachelor of master in de agogische wetenschappen
 • Je bent dynamisch, vlot en hanteert een open communicatiestijl.
 • Je bent empathisch, geëngageerd en gemotiveerd.
 • Je werkt graag proactief.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je bent kritisch en (h)erkent jouw mogelijkheden en beperkingen.
 • Je bent flexibel en kan goed plannen en organiseren.
 • Je hebt een goede kennis van tekstverwerking, registratie, PowerPoint, mail en internet.
 • Je staat stevig in je schoenen.
 • Je bent stressbestendig, nauwgezet en stipt.
 • Een goede kennis van het Frans is een pluspunt.
 • Je hebt affiniteit met de multiculturele realiteit van Brussel.
 • Je bent geïnteresseerd in de sociale kaart en het Brusselse werkveld.
 • Je hebt interesse in de structuur van de geestelijke gezondheidszorg en het preventielandschap in Brussel.
 • Je bent bereid regelmatig op verplaatsing binnen Brussel te werken.
 • Het geven van vormingen, workshops en coaching aan intermediairen spreekt jou aan.
 • Het spreken voor een groep mensen schrikt jou niet af.
 • Je wilt meewerken aan het opstellen van een suïcidepreventiebeleid in verschillende organisaties.
 • Je zet je in voor de samenwerking tussen verschillende partners (netwerking).
 • Je wilt als volwaardig teamlid meedraaien in ons multidisciplinair team (maatschappelijk werkers,
  psychologen, psychiaters en andere preventiewerkers).
  Om voldoende diepgang en continuïteit te kunnen bieden, gaat onze voorkeur uit naar stages van langere duur (3
  tot 9 maanden). Het is ook mogelijk om gedurende twee opeenvolgende academiejaren stage te lopen waarbij
  het ene jaar voortbouwt op het voorgaande. De stagiair(e) kan een zelfstandige opdracht krijgen naargelang de
  verwachtingen van de studierichting en het studieniveau. De eindverantwoordelijkheid blijft uiteraard liggen bij
  de verantwoordelijke stagebegeleider.
  Wil je je graag kandidaat stellen voor een stage bij CGG-SP Brussel?
  Mail jouw motivatiebrief en CV naar Jolien Knaeps (coördinator suïcidepreventie):
  jolien.knaeps@cgg-brussel.be

In de kijker

Meer in de kijker